Správy & Média

Aktuálne opatrenia: Prevádzky a hromadné podujatia

Dátum: 28/02/2022

Prinášame prehľad aktuálnych opatrení, ktoré sa týkajú obmedzenia fungovania prevádzok a organizovania hromadných podujatí, vyplývajúcich z vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR č. 25/2022 V. v. a 24/2022 V. v. Ide o výber podstatných opatrení, ktoré sa môžu v najväčšej miere dotknúť činnosti prevádzok a organizácie podujatí.

Vyhlášky nadobudli účinnosť 26. 02. 2022

 

FUNGOVANIE PREVÁDZOK

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 25/2022 V. v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

 

Všeobecné opatrenia: 

Všetkým prevádzkovateľom zariadení maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby sa nariaďuje dodržiavať najmä nasledovné opatrenia:

 • vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami;
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa tejto vyhlášky,
 • a iné.

Všetkým prevádzkovateľom zariadení prevádzok poskytujúcich služby sa nariaďuje obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 24:00 hod.

Uvedené obmedzenie otváracích hodín sa nevzťahuje napríklad na:

 • prevádzky verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým stanovišťom a ambulantného predaja pokrmov alebo nápojov, ktoré vydávajú pokrmy a nápoje mimo týchto hodín výlučne zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby
 • odťahové služby,
 • práčovne a čistiarne odevov,
 • čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
 • taxislužby,
 • služby advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
 • ubytovacie služby,
 • prevádzky lanových dráh a vlekov
 • a iné.

Všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania sa nariaďuje konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť vykonávať výlučne posediačky

Prevádzky obchodných domov:

Všetkým prevádzkovateľom obchodných domov sa nariaďuje:

 • vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • zakázať konzumáciu pokrmov a nápojov v priestoroch obchodného domu, okrem priestorov zariadení spoločného stravovania nachádzajúcich sa v obchodnom dome pri dodržaní podmienok podľa § 9, tým nie je dotknuté vydávanie pokrmov a nápojov prevádzkami verejného stravovania v obchodnom dome v zabalenom stave na odber so sebou alebo ich donáškový predaj.

Prevádzky poskytujúce hotelové a podobné ubytovacie služby:

Všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • reštauračné služby a služby wellness prevádzkovať v zmysle ustanovení tejto vyhlášky pre tieto typy prevádzok,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Prevádzky fitness centier:

Všetkým prevádzkovateľom fitness centier musia okrem už uvedeného stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m.

 

Zdroj: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_25.pdf

 

USPORADÚVANIE HROMADNÝCH PODUJATÍ

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 24/2022 V. v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

 

Vyhláška stanovuje dve kategórie hromadných podujatí a to (i) nízkorizikové hromadné podujatia a (ii) vysoko rizikové hromadné podujatia.

Za nízkorizikové hromadné podujatie sa na účely tejto vyhlášky považuje hromadné podujatie, v rámci ktorého sa dodržiavajú všetky nasledovné opatrenia: a) účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, b) na hromadnom podujatí je fixné sedenie alebo státie.

Za vysoko rizikové hromadné podujatie sa na účely tejto vyhlášky považuje hromadné podujatie v prevádzke verejného stravovania, ktoré nie sú schopné dodržať podmienky podľa nízkorizikového podujatia, alebo iné hromadné podujatie, ktoré nespadá pod nízkorizikové hromadné podujatia.

Naďalej platí generálny zákaz usporadúvať hromadné podujatia avšak už s extenzívnejšími výnimkami, a to tak, že zákaz sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujat:

 • nízkorizikové hromadné podujatia v kapacite maximálne 500 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia,
 • vysoko rizikové hromadné podujatia v kapacite maximálne 50 osôb,
 • zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
 • zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,
 • voľby,
 • rôzne športové podujatia,
 • hromadné podujatia osôb do 18 rokov veku a to v kapacite maximálne 100 osôb,
 • hromadné podujatia športového charakteru (športové súťaže, tréningy) osôb starších ako 18 rokov a to v kapacite maximálne 100 osôb,
 • hromadné podujatia veľtrhov a hospodárskych výstav v priestoroch prevádzok výstavísk v kapacite maximálne 500 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia.

Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí:

Pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri sa ustanovujú organizátorovi hromadného podujatia nasledovné opatrenia:

 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest,
 • pri vstupe zabezpečiť oznam o
  1. potrebe nosiť prekrytie horných dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia,
  2. povinnosti v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácii,
  3.  zákaz podávania rúk,
  4. informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov a
  5. odporúčanie pre rizikové skupiny zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb.
 • pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí výnimky udelené vyhláškou,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
 • pokiaľ to kapacita priestorov hromadného podujatia umožňuje, zabezpečiť sedenie divákov v každom druhom rade.
 • a iné.

Pre výkon hromadných podujatí kultúrneho charakteru sa ustanovujú nasledovné opatrenia:

 • zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práce s publikom,
 • vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou.

 

Zdroj: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_24.pdf

 
array(0) { }