Informácie podľa zákona č.136/2010 Z. z.

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. Spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 58431/B, IČO: 36 863 360.

Spoločnosť zapísaná do zoznamu spoločností s ručením obmedzeným vedenom Slovenskou advokátskou komorou dňa 04. júna 2009.

Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva (advokátskych služieb) v súlade o zákonom č.586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov vzniklo na základe zápisu spoločnosti do príslušného zoznamu vedeného Slovenskou advokátskou komorou so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava.

IČ pre DPH : SK 2022827620

Spoločnosť poskytuje advokátske služby v súlade s ustanoveniami Zákona č.586/2003 Z. z. v platnom znení a v súlade s príslušnými predpismi SAK na základe zmlúv s klientmi, ktoré sa spravujú slovenským právom. V prípade poskytovania služby pre zahraničné osoby je príslušným súdom slovenský súd príslušný podľa miesta sídla spoločnosti v súlade so slovenskými právnymi predpismi.

Spoločnosť zodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosťou pri poskytovaní právnych služieb, ktorá  je  upravená zákonom č. 586/2003 Z. z.

Zodpovednosť spoločnosti za škodu je poistená poisťovateľom Starr Europe Insurance Limited, sídlo poisťovateľa: Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3141, Maltská republika, registračné číslo: C 85380, konajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky STARR EUROPE INSURANCE LIMITED, pobočka poisťovne z iného členského štátu. Organizačná zložka je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka číslo 6332/B, s registrovaným sídlom na adrese: Panenská 5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika. Poistená činnosť: poskytovanie právnych a odborných služieb, č.z.: 7707024612. Limit poistného plnenia: 15 000 000 EUR na jednu a spolu na všetky poistné udalosti počas doby trvania.

Spoločnosť poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb v súlade s vyhláškou MS SR 655/2004 Z. z. v platnom znení.

Sťažnosti alebo reklamácie služieb spoločnosti možno uplatniť v mieste sídla spoločnosti.

Ďalšie informácie o spoločnosti možno získať v mieste jej sídla.

 
array(0) { }