Správy & Média

Business Legal Update 04/2024

Dátum: 23/05/2024

Prehľad najdôležitejších noviniek z právnych predpisov SR, vybranej rozhodovacej praxe súdov, ako aj zaujímavých informácií zo sveta práva za uplynulé obdobie.

BLU_lady_04-2024 

 

Zákony vstupujúce do platnosti

 

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa a novinky v online predaji

Národná rada SR počas 12. schôdze prijala viaceré kľúčové zákony pre oblasť podnikania. Jedným z najsledovanejších bol vládny návrh zákona o ochrane spotrebiteľa (tlač 53).

Zákon zavádza viaceré novinky do oblasti obchodno-spotrebiteľských vzťahov. Medzi najkľúčovejšie zmeny patrí jednoznačne nová úprava uvádzania zliav, „reklamácie“, úprava zmlúv týkajúcich sa produktov a služieb s digitálnym prvkom alebo digitálnym obsahom, práva a povinnosti súvisiace s online trhom a ďalšie. 

Ochr.spotr._04-2024

Obchodníkov možno poteší skutočnosť, že zo zákona vypadla povinnosť odborného posudku v prípade reklamácie do jedného roka od zakúpenia produktov. Po novom tak budú môcť obchodníci odmietnuť zodpovednosť za vady len na základe písomného oznámenia dôvodov odmietnutia. Spotrebitelia však budú mať možnosť obrátiť sa na znalcov. Ak uvedú v znaleckom posudku, že za vadu zodpovedá práve obchodník, obchodník už nebude môcť zodpovednosť za vadu odmietnuť. Spotrebiteľ následne môže od obchodníka žiadať náhradu účelne vynaložených nákladov.

Zákon tiež upriamil pozornosť na možné falošné recenzie e-shopov. Obchodníkom pribudne povinnosť informovať spotrebiteľov o tom, či a akým spôsobom zabezpečujú, že hodnotenia produktov, ktoré predávajú alebo poskytujú, pochádzajú naozaj od spotrebiteľov, ktorí produkt kúpili. Ak tak neurobí, alebo naopak urobí, ale v rozpore so skutočným stavom, môže ísť o klamlivú obchodnú praktiku, ktorú bude Slovenská obchodná inšpekcia pokutovať. Rovnako za klamlivú obchodnú praktiku bude možné považovať akúkoľvek manipuláciu s online recenziami (napr. falošné recenzie na zlepšenie dojmu z produktu a pod.).

Obchodníci predávajúci tovary prostredníctvom internetu budú tiež po novom musieť poskytnúť spotrebiteľom kontaktné údaje na komunikačné prostriedky (napr. email alebo telefónne číslo), ktoré umožňujú spotrebiteľovi rýchlo kontaktovať obchodníka a účinne s ním komunikovať. Ide o pretavenie požiadavky účinnej komunikácie do nášho právneho poriadku. Poskytnutie telefónneho kontaktu, na ktorý nie je možné sa dovolať alebo na ktorých systematicky obchodník nedvíha prichádzajúce hovory, tak bude možné po novom považovať za obchádzanie práva.

Reformou prešla aj právna úprava reklamácie, ktorá v podobe, v akej sme ju poznali, zanikla. Nový zákon o ochrane spotrebiteľa už neupravuje proces reklamácie. Namiesto toho bol do Občianskeho zákonníka zahrnutý postup zodpovednosti za vady, ako si spotrebitelia môžu uplatniť nároky v prípade vadných produktov - ako nahlásiť vady a ako má prebiehať ich odstraňovanie.

S účinnosťou od 1. júla 2024 tak v súvislosti so zmenou tohto zákona budú obchodníci musieť pristúpiť k aktualizácii svojich obchodných podmienok a reklamačných poriadkov, aby tak jednak reflektovali zmenu v terminológii, ale najmä obsah novej právnej úpravy.  

Viac informácií k vybraným oblastiam upraveným vyššie uvedeným novým zákonom o ochrane spotrebiteľa Vám prinášame v sérii našich článkov, to konkrétne k témam: (i) uvádzania zliav, (ii) zvýšenej ochrany spotrebiteľov v digitálnom priestore (článok pripravujeme) a (iii) novej úpravy „reklamácie“ (článok pripravujeme).

Číslo predpisu: 108/2024 Z. z.

Dátum účinnosti: 01.07.2024

Názov predpisu: Zákon č. 108/2024 Z. z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Odkaz na zákon: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2024/108/20240701


 

Novela zákona o cenných papieroch

akcie_04-2024

Národná rada SR schválila novelu zákona o cenných papieroch, v rámci ktorej, okrem implementácie nariadení a smerníc EÚ, reaguje zákonodarca aj na problémy, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Obzvlášť nás teší nová právna úprava týkajúca sa ustanovenia § 118i, ktorá upravuje okamih zániku záložných práv k akciám cieľovej spoločnosti, ktoré prešli na navrhovateľa v prípade úspešného squeeze outu, čo môže posilniť atraktivitu tohto inštitútu do budúcnosti.

Číslo predpisu: 107/2024 Z. z.

Dátum účinnosti: 01.06.2024

Názov predpisu: Zákon č. 107/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Odkaz na zákon: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2024/107/20240601  


 

ESG reporting ako novinka v zákone o účtovníctve

esg_04-2024

Novelou zákona o účtovníctve (a ďalších zákonov) sa do právneho poriadku SR transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464, týkajúca sa vykazovania informácií o udržateľnosti podnikov (ESG - „Environmental, Social, Governance“). Pre vybrané účtovné jednotky (obchodné spoločnosti spĺňajúce navrhované veľkostné podmienky a účtovné jednotky, ktorých cenné papiere boli prijaté na regulovaný trh EÚ okrem mikro účtovných jednotiek) sa zavádza povinnosť zahrnúť do samostatnej osobitne označenej časti výročnej správy individuálne vykazovanie informácií o udržateľnosti. Aspektmi udržateľnosti sa rozumejú faktory týkajúce sa životného prostredia, sociálnej oblasti, ľudských práv, správy a riadenia firiem a ďalšie súvisiace faktory.

K tejto téme pripravuje naša expertka na oblasť ESG Naďa Roštek článok, ktorý o. i. prinesie základné informácie o tom, ako pripraviť správu o udržateľnosti, čo má byť jej obsahom a pod. Článok zverejníme už čoskoro.

Číslo predpisu: 105/2024 Z. z.

Dátum účinnosti: 01.06.2024

Názov predpisu: Zákon č. 105/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Odkaz na zákon: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2024/105/20240601  


 

Zvýšenie náhrady za používanie vlastných vozidiel pri pracovných cestách

cest.nahr._04-2024

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo nové Opatrenie, ktorým po 10 mesiacoch opäť zvyšuje sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

S účinnosťou od 01.05.2024 bude suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre: (a) jednostopové vozidlá a trojkolky – 0,075 EUR (predtým 0,071 EUR) a (b) osobné cestné motorové vozidlá – 0,265 EUR (predtým 0,252 EUR).

Podrobnejšie informácie k vyššie uvedenému opatreniu nájdete v článku našej kolegyne Martiny Poliačikovej.

Číslo predpisu: 73/2024 Z. z.

Dátum účinnosti: 01.05.2024

Názov predpisu: Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 73/2024 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Odkaz na predpis: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2024/73/20240501  


 

Pripravované zákony

Prezidentka SR vrátila parlamentu zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete. Prezidentka zákon vrátila najmä preto, že nezapadá do súčasného právneho poriadku SR a výrazne oslabuje ochranu vlastníkov nehnuteľností v prípade možného vyvlastnenia. (zdroj)

V rámci aprílovej schôdze Národnej rady SR, boli do druhého čítania posunuté viaceré návrhy zákonov, o ktorých sme Vás informovali už v predošlom vydaní Business Legal Update, ako napr. vládny návrh zákona o verejnom obstarávaní (tlač 224), či vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce (tlač 228).

Do medzirezortného pripomienkového konania prišiel návrh zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov. Za nápoj sa v zmysle pôvodného návrhu zákona mala považovať aj balená koncentrovaná látka obsahujúca pridaný cukor alebo sladidlo, ktorá si vyžaduje prípravu pred konzumáciou ako nápoj pridaním vody, mlieka, ľadu alebo oxidu uhličitého. Sadzba dane podľa návrhu zákona má byť vo výške (i) 0,15 eur/liter nápoja, ktorý je pripravený na konzumáciu (napr. bežne dostupné sladené nápoje), (ii) 1,05 eur/liter alebo 4,30 eur/kilogram v prípade látky, ktorá na prípravu vyžaduje vodu, mlieko alebo ľad (napr. športové proteíny) a (iii) 0,30 eur/liter v prípade nápoja s vysokým obsahom kofeínu (napr. energetické nápoje). Ak by bol zákon schválený v tejto podobe, môže sa cena 2 kilogramov bežne dostupného neznačkového srvátkového proteínu vyšplhať z cca 40 eur na 48,60 eur. Ministerstvo financií SR však avizuje zmeny najmä vo vzťahu k mliečnym výrobkom, ako aj rôznym výživovým doplnkom. (zdroj)

Do medzirezortného pripomienkového konania vstúpil aj návrh zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Cieľom návrhu novelizácie je najmä rozšírenie predmetu dane o výrobky súvisiace s tabakovými výrobkami, ktorými sú náplň do elektronickej cigarety, nikotínové vrecúško a iný nikotínový výrobok. (zdroj)

Medzi ďalšie návrhy zákonov, ktoré vstúpili do medzirezortného pripomienkového konania patria najmä:

  1. Návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s riadením kótovaných spoločností, ktorý má upravovať najmä niektoré opatrenia súvisiace s riadením kótovaných spoločností, pokiaľ ide o zastúpenie mužov a žien vo vrcholových orgánoch kótovaných spoločností (zdroj);
  2. Návrh zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý má najmä zakotviť právnu úpravu elektronického hlasovania do zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (zdroj);

Z vládnych návrhov zákona rozpútal spoločenskú diskusiu najmä Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase, ktorý bol dňa 23.04.2024 schválený vládou SR a postúpil do Národnej rady SR na prerokovanie. Následkom prijatia tejto legislatívny by bolo okrem iného zrušenie aktuálnej RTVS a jej nahradenie „STVR“ – Slovenskou televíziou a rozhlasom. (zdroj)

rtvs_04-2024 


 

Vybraná rozhodovacia prax súdov

 

NajSCR 

Najvyšší súd ČR: Štát môže byť zodpovedný za nemajetkovú ujmu pri porušení práva EÚ

Najvyšší súd Českej republiky v spore, ktorého merito sa týkalo najmä tzv. data retention (t. j. ukladanie prevádzkových a lokalizačných údajov u poskytovateľov telekomunikačných služieb) poukázal na svoju dlhodobú judikatúru, podľa ktorej je štát zodpovedný za porušenie práva EÚ, ak netransponuje príslušnú smernicu EÚ do vnútroštátneho práva. Uviedol, že česká vnútroštátna judikatúra sa zatiaľ nezaoberala otázkou, či si poškodená strana môže v prípade preukázaného porušenia práva EÚ uplatniť okrem náhrady škody aj náhradu nemajetkovej ujmy.

S odkazom na mnohé rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie a princíp rovnosti dospel Najvyšší súd s podrobným odôvodnením k záveru, že priznanie náhrady nemajetkovej ujmy nie je vylúčené. Hoci nesúhlasil s dovolateľom, že každé porušenie práva EÚ má nevyhnutne za následok vznik nemajetkovej ujmy, nepovažoval za správny ani názor súdov nižších stupňov, že konkrétna ujma dovolateľa je len potenciálna, a vo svojom zrušujúcom rozhodnutí stanovil ďalšie požiadavky na doplnenie dokazovania a opätovné posúdenie opodstatnenosti nároku dovolateľa na ospravedlnenie zo strany štátu, ktorému by logicky mal predchádzať jednoznačný záver súdov nižších stupňov o tom, či došlo k porušeniu práva EÚ. (zdroj)


 

Ust.sudCR 

Ústavný súd ČR priznal úplnú náhradu škody pri odvolaní z funkcie

Ústavný súd Českej republiky sa vo svojom náleze zaoberal otázkou výšky a rozsahu náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), ktorým bola sťažovateľovi odňatá bezpečnostná previerka. V dôsledku tohto nezákonného rozhodnutia bol sťažovateľ odvolaný z funkcie člena Medzinárodnej rady audítorov NATO (IBAN) a ministerstvo obrany s ním ukončilo pracovný pomer. Ústavný súd sa nezaoberal tým, či bol sťažovateľov nárok na náhradu škody opodstatnený, čo podľa všeobecných súdov bol. Kľúčovou otázkou pred ústavným súdom bolo, na akú výšku odškodnenia mal sťažovateľ nárok. Sťažovateľ sa domnieval, že má nárok na náhradu mzdy aj na tzv. náhradu zvýšených životných nákladov (spolu viac ako 4 milióny Kč). Najvyšší súd aj Mestský súd v Prahe však rozhodli, že mal nárok len na náhradu mzdy, t. j. menej ako 1 milión Kč. Ústavný súd sťažnosti sťažovateľa vyhovel, nakoľko podľa neho nepriznanie nároku na ušlý zisk (nad rámec kompenzácie zníženia platu) je v rozpore s ústavným princípom tzv. úplnej náhrady škody. (zdroj)


 

SDEU

Súdny dvor EÚ: Na úkony riadenia spoločnosti so sídlom v členskom štáte nemožno uplatňovať právo iného členského štátu.

Súdny dvor EÚ vo svojom rozhodnutí uviedol, že v prípade, ak došlo k presunu spoločnosti z jedného členského štátu do druhého (z Talianska do Luxemburska) nemôže právna úprava prvého z nich vo všeobecnosti stanoviť, že na úkony riadenia spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte, ktorá vykonáva hlavnú časť svojich činností v prvom členskom štáte sa budú aplikovať právne predpisy tohto prvého členského štátu. Súdny dvor EÚ v tomto prípade povedal, že ak došlo k premiestneniu sídla spoločnosti, ktorej jediný predmetom činnosti bolo prevádzkovanie kaštieľa v Taliansku z pôvodného Talianska do Luxemburska, nemožno vo všeobecnosti na úkony riadenia takejto spoločnosti uplatňovať talianske právo. (zdroj)

 

 

Katarína Kováčová, Partner

Matej Škultéty, Junior Lawyer

Katarína Gurecková, Paralegal

Dávid Bruszi, Paralegal

 
array(0) { }