Správy & Média

Online nakupovanie sa zmení: Aké novinky čakajú e-shopy a online trhy?

Dátum: 18/06/2024

digitalny svet

 

Nový zákon prináša od 1. júla zvýšenú ochranu spotrebiteľov v online svete.

Nakupovanie cez internet je dnes bežnou súčasťou života mnohých Slovákov. Rastúca obľuba e-commerce ale so sebou prináša aj nutnosť posilniť ochranu spotrebiteľských práv v digitálnej sfére.

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa prináša zásadné zmeny v oblasti online nakupovania. Zákon č. 108/2024 Z.z. nadobudne účinnosť 1. júla 2024 a nahradí doterajšie právne predpisy, čím sa odstráni roztrieštenosť úpravy.

 

Zosúladenie pravidiel pre obchodníkov

Nová legislatíva nahradí doterajší zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 102/2014 Z. z. o predaji na diaľku, vďaka čomu sa zjednotí a sprehľadní mätúca právna úprava vo viacerých právnych predpisoch.

Obchodníci (ako zákon po novom nazýva predajcov či dodávateľov), budú musieť zosúladiť svoje Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačné poriadky s novým zákonom o ochrane spotrebiteľa.

predchádzajúcom článku sme vám priniesli novinky z oblasti uvádzania zliav. Teraz sa pozrieme na definíciu online trhov a na nové informačné povinnosti ich prevádzkovateľov. V záverečnom treťom článku, ktorý zverejníme čoskoro, sa pozrieme na zmeny v reklamačnom konaní.

 

Online trh nie je e-shop

Online trh je služba umožňujúca spotrebiteľom uzatvárať zmluvy na diaľku s viacerými obchodníkmi alebo inými spotrebiteľmi prostredníctvom webovej stránky alebo aplikácie. Nejde teda o e-shop, na ktorom predajca ponúka len vlastné výrobky, resp. uzatvára zmluvy so spotrebiteľmi vo svojom mene. Online trhom sú len webstránky, ktoré ponúkajú predaj viacerým iným obchodníkom alebo fyzickým osobám. Príkladmi sú Kaufland Online trhovisko, Allegro či populárny Vinted.

Prevádzkovatelia online trhov budú musieť zabezpečiť informovanie spotrebiteľa tom, či osoba, ktorá ponúka produkt na online trhu je obchodník alebo fyzická osoba. V prípade, že ide o fyzickú osobu, musia poskytnúť spotrebiteľovi poučenie, že sa na zmluvu nebudú vzťahovať právne predpisy na ochranu spotrebiteľa. Tie sa vzťahujú len na predaj a dodanie produktov (tovarov a služieb) obchodníkom spotrebiteľovi.

Okrem toho musia spotrebiteľov informovať o hlavných parametroch, ktoré určujú poradie produktov vo výsledku vyhľadávania v online rozhraní a jasne označiť platenú reklamu, ak ponúkajú zvýhodnenú pozíciu vo vyhľadávaní za poplatok.  

Ak napríklad online trh umožňuje zaplatiť si „zvýhodnenú“ pozíciu v rámci výsledkov vyhľadávania, musí byť táto platená reklama pre spotrebiteľa zrejmá, napr. označená ako „Premium“ alebo „Sponzoring“ a pod.

 

Spotrebiteľské recenzie a nekalé obchodné praktiky

Nový zákon sa zameriava aj na spotrebiteľské recenzie. Obchodníci musia po novom uviesť, akým spôsobom zabezpečujú, že hodnotenia produktov pochádzajú od spotrebiteľov, ktorí produkt skutočne kúpili alebo použili. Týmto sa má zamedziť klamaniu spotrebiteľa o kvalite ponúkaných produktov „falošnou“ recenziou, ktorá nepochádza z reálnej skúsenosti, ale je len „nálepkou“ pre zvýšenie šancí na predaj produktu bez reálneho obsahu.

Obchodníci, ktorí v rámci svojich e-shopov poskytujú možnosť uviesť recenzie, budú po novom musieť uviesť spôsob, akým zabezpečujú, že tieto recenzie naozaj pochádzajú od ostatných spotrebiteľov, prípadne musia uviesť, že takúto kontrolu nerobia.

Nepravdivé tvrdenia o overovaní recenzií, manipulácia s hodnoteniami či poskytovanie falošných recenzií, vrátane skresľovania spotrebiteľského hodnotenia alebo odporúčania na sociálnych sieťach s cieľom propagovať produkty, sa budú považovať za nekalú obchodnú praktiku, ktorú bude sankcionovať Slovenská obchodná inšpekcia.

 

Osobitná zmluva pre digitálne služby

Zákon zavádza aj nový zmluvný typ - spotrebiteľskú zmluvu s digitálnym plnením. Pôjde o osobitné zmluvy, ktorých predmetom bude dodanie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, napr. rôzny software, on-demand streamovacie platformy a pod.

Digitálne plnenie bude musieť spĺňať všeobecné a dohodnuté požiadavky, medzi ktoré patria napríklad zákonom novodefinované: funkčnosť, kompatibilita a interoperabilita. Obchodník zároveň musí spotrebiteľa upovedomiť o aktualizáciách digitálneho plnenia, vrátane bezpečnostných aktualizácií, a zabezpečiť ich dodanie.

 

Vyššie pokuty

Za nedodržanie nových pravidiel hrozia obchodníkom väčšie pokuty. Maximálna výška sa bude odvíjať od obratu obchodníka za predchádzajúce účtovné obdobie.

Napríklad v prípade porušenia rôznych informačných povinností obchodníka už nebude pokuta v maximálnej výške 66 400 EUR (opakované porušenie – 166 000 EUR), ale vo výške od 200 EUR do 2 % obratu, najviac 200 000 EUR.

Novinkou je aj možnosť vyhnúť sa sankciám vďaka tzv. inštitútu dobrovoľného opatrenia, kedy obchodník písomne vyhlási dobrovoľné ukončenie porušovania zákona a vykoná nápravu smerom k poškodeným zákazníkom (ak to povaha porušenia pripúšťa).

V prípade, ak orgán dohľadu – Slovenská obchodná inšpekcia – vyhodnotí, že týmto opatrením možno dosiahnuť nápravu a súlad s právnymi predpismi, môže vec odložiť a upustiť tak od uloženia pokuty. Lehota na podanie návrhu dobrovoľného opatrenia je však časovo obmedzená, t. j. možno ju podať najneskôr do uplynutia lehoty uvedenej v poučení pred začatím konania o porušení povinnosti, alebo do začatia samotného konania o porušení povinnosti.

Obchodníci si tak budú môcť ešte pred konaním o porušení povinnosti „nasypať popol na hlavu“ a docieliť tak odloženie veci, čím sa vyhnú pokute.

 

Vyššie uvedenými legislatívnymi opatreniami zákonodarca určite sleduje chvályhodný úmysel dosiahnuť vyššiu ochranu spotrebiteľov v online priestore. Netreba však zabúdať, že každá regulácia má svoje limity, a preto najväčšia ochrana spočíva stále v používaní vlastného zdravého úsudku každého spotrebiteľa.

 

Katarína Kováčová, Partner

Matej Škultéty, Junior Lawyer

 
array(0) { }